מושגים למשקיע בנדל"ן

משכנתא - המשכנתא היא למעשה הלוואה של כסף אותה מעמידים עבורך הבנק או חברת הביטוח לצורך רכישת נכס נדל"ני ובתמורה לכך הם משעבדים את הנכס לטובתם עד לפירעון החוב. בתוך המשכנתא קיימים מושגים רבים אותם נכיר בהזדמנות זו תוך כדי הכרת מושגים נוספים בתחום.

אחוזי המימון - החלק שבו ישתתף הבנק במימון רכישת הנכס. בדוגמא של הדירה בבאר-שבע, הבנק העניק 90 אחוזי מימון.

אישור ההלוואה - סיום התהליך של בדיקת כל המסמכים שהוגשו לבנק על פי בקשתו ובו מאשר הבנק את ההלוואה, כולה או חלקה, ואת התנאים בה היא תתבצע.

בטוחה - הנכס שהבנק משעבד מול ההלוואה על מנת שיוכל להבטיח לעצמו החזר הכסף שהלווה במידה והלווה לא יעמוד בתשלום.

גרירה של משכנתא - פעולה הנעשית בדרך כלל במעבר דירה. את המשכנתא על הבית הקודם 'גוררים' לבית החדש שרוכשים ובכך משחררים את הבית הקודם שנמכר לדייר שרכש אותו כשהוא נטול שעבודים.

שטר משכנתא - מסמך הכולל את תנאי ההלוואה, פרטי הבנק ופרטי הנכס.

הלוואה לזכאים - הלוואה בתנאים נוחים יותר הניתנת לזכאי משרד השיכון. הזכאות נקבעת על ידי ניקוד מסוים הנגזר כתוצאה ממספר פרמטרים, כמו מספר ילדים, דירה ראשונה, מספר אחים ואחיות, מצב משפחתי ועוד.

הלוואת גישור - זוהי הלוואה הניתנת למי שאמור לקבל סכום כסף גדול בעוד פרק זמן קצר, של שנה למשל, אבל זקוק לכסף עכשיו. לדוגמא: לדירה שאתה רוכש עכשיו חסרים לך מאה אלף דולר, אולם אתה אמור לקבל סכום של מאה אלף דולר בעוד שנה ממכירת דירה שקיבלת בירושה. במצב כזה תוכל לקחת הלוואה של מאה אלף דולר לשנה ובתום התקופה תחזיר את ההלוואה ואת הריבית שנצברה מכספי הדירה שמכרת.

הלוואה בריבית קבועה - זוהי הלוואה שהריבית שלה ידועה ונקבעת בתהליך קבלת ההלוואה. הריבית אינה משתנה במהלך כל חיי הלוואה והיא צמודה למדד המחירים לצרכן. לדוגמא, אם קיבלת הלוואה בריבית של חמישה אחוז זו תהיה הריבית שתשלם לאורך כל התקופה עד לגמר התשלום. יתרונה של הריבית הקבועה טמון בכך שהתשלום החודשי ידוע וקבוע. החיסרון הוא שהלווה לא ייהנה במקרה והריבית תרד. כדאי לקחת הלוואה כזו בתקופות שהריבית במשק נמוכה יחסית.

הלוואה בריבית משתנה - במקרה זה הריבית משתנה במהלך חיי ההלוואה בכל פרק זמן מוסכם מראש וגם היא צמודה למדד המחירים לצרכן. לדוגמא, אם היום נהוגה משכנתא בריבית של חמישה אחוז בעוד שבתחנת שינוי הריבית בעוד שנתיים הריבית שתהיה נהוגה תעמוד על שבעה אחוז, תשתנה ההלוואה בהתאם ובמקביל אם הריבית תעמוד בעוד שנתיים על שלושה אחוז, תרד הריבית בהתאם. החיסרון הוא בתנודתיות החזרי ההלוואה עם התעדכנות הריבית וביחוד אם היא עולה. כדאי לשקול את הדבר בתקופות שהריבית במשק גבוהה ויש צפי לירידתה בשנים הקרובות.

הלוואה צמודה לדולר - הלוואה המשולמת בצרוף של הפרשי הדולר לפי השער היציג ביום פירעון התשלומים.

הלוואה עומדת - הלוואה בה אינך מחוייב לשלם בתשלומים וכשמה כן היא.

הלוואת מקום - הלוואה מיוחדת הניתנת לרוכשים דירה באזור מסוים שיש לצד המלווה עניין לשווק אותו.

קרן ההלוואה - הסכום המקורי של הלוואה שנלקחה מהבנק לרכישת הנכס.

הערת אזהרה - הערה הנרשמת בטופס המכיל את נתוני הנכס בטאבו. נתוני הנכס רשומים הם בספרי רישום המקרקעין והערת אזהרה הנרשמת בהם באה להזהיר את מי שרוצה לרכוש את הנכס כי קיימת זכות נוספת על הנכס. הערת אזהרה נרשמת לטובת הבנק המלווה כסף לרכישת הדירה וכמו כן נרשמת הערת אזהרה לאחר חתימת חוזה לטובת הקונה כדי שהמוכר לא יוכל למכור את הנכס שנית.

נסח - זהו פלט מחשב שניתן להוציא תמורת תשלום אגרה בטאבו, הוא רשם המקרקעין, ובו מופיעים נתוני הנכס אותו מבקשים לרכוש. אם אתה מבקש לרכוש דירה מסוימת, נסח הטאבו שתוציא יספר לך למי יש זכויות בדירה, האם ישנם שעבודים, האם ישנן הלוואות שיש להסיר וכדומה.

סילוק מוקדם של הלוואה - אופציה לחסל את ההלוואה לפני המועד הקבוע. לדוגמא, אם לקחת הלוואה ל-15 שנה ולאחר מספר שנים הגיע לידך סכום כסף גדול ואתה מבקש לפרוע את ההלוואה. חשוב לדאוג לציון אופציה כזו בהסכם ההלוואה.

מִחזור הלוואה - החזר של הלוואה ישנה ולקיחת הלוואה חדשה במקומה. פעולה זו נעשית בדרך כלל אם ההלוואה הישנה נלקחה בריבית גבוהה מהריבית הנהוגה כיום.

סילוק חלקי של ההלוואה - אופציה לחסל רק חלק מיתרת ההלוואה על מנת לצמצם את הסכום החודשי המשולם או על מנת לקצר את תקופת החזר ההלוואה. גם לגבי סילוק מלא וגם סילוק חלקי של ההלוואה קיימת עמלה הבאה לפצות את הבנק.

פיצוי מוסכם - פיצוי מוסכם מראש שקובעים שני הצדדים לחוזה לכל מקרה של הפרת החוזה על ידי אחד מהם.

ביטוח מבנה - ביטוח אותו מחייב הבנק המלווה לעשות לגבי נכס שנרכש ושמטרתו לכסות את כל הנזקים שיגרמו למבנה הבית במקרה של שריפה, נזק מים וכדומה. ביטוח זה יהיה בדרך כלל משועבד לבנק.

ביטול משכנתא - הודעה של הבנק לרשם המשכונות כי ההלוואה שולמה במלואה ויש להסיר את המשכון שהוטל על הנכס בשעת קבלתה.

התניות - התנאים שמעמיד הבנק למתן ההלוואה. לא עמדת בתנאים שדרש הבנק? לא תקבל את ההלוואה!

הודעת משכון - הודעה של בעל הזכויות המועברת לרשם המשכונות ובה נאמר שבעל הנכס משכן את הנכס במקרה שלנו לטובת הבנק ומבקש מרשם המשכונות לרשום זאת על פי חוק.

היתר בניה - רשיון הניתן על ידי הוועדה לבניין-עיר לבניה על פי הבקשות ובהתאם לחוקי הבניה.

הפשרת קרקע - העברה של קרקע שלא היתה מיועדת לבניה לקרקע לבניה. לדוגמא, השקעה בקרקע חקלאית באזור בו אתה צופה שבעוד כמה שנים יבנו בניינים, יכולה להשביח את עצמה אם הקרקע החקלאית תופשר לבניה.

גוש וחלקה - מספרי זיהוי לקרקעות. כל שטחה של מדינת ישראל מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות ולתתי-חלקות. על ידי מספור מדויק של אלה ניתן לדעת על איזו דירה מדובר כאשר הדירה היא תת-החלקה הנמצאת בבניין הנמצא בחלקה המרכיבה חלק ממספר חלקות שכולן יחד מהוות גוש.

חכירה - כאמור, כ-95 אחוז מהקרקעות במדינה הן אדמות מדינה. דירות הנבנות על אדמות אלו מוחכרות לרוכש הנכס ל-99 שנים עם אפשרות לחכירה נוספת בתום התקופה.

מנהל מקרקעי ישראל - הגוף הממונה מטעם המדינה על קרקעות המדינה.

טאבו - לשכת רשום מקרקעין. לשכה זו קיימות בכל הערים הגדולות ותפקידה לרשום את הזכויות במקרקעין. בטאבו רושמים את הערות האזהרה, עיקולים על הנכס, משכנתאות ועוד.

הפקעה - על פי חוק התכנון והבנייה, מותר לרשות המקומית להעביר לחזקתה שטח מקרקעין הנמצא בבעלות פרטית לצורך ציבורי כמו בנייה של מבנה ציבורי, סלילה של כביש, גן משחקים וכדומה. הרשות מוסמכת על פי אותו חוק להפקיע עד 40 אחוז מהשטח של אותו אדם פרטי ללא פיצוי.

כושר החזר - היכולת שלך כלווה להחזיר מדי חודש לבנק את ההחזר החודשי של ההלוואה שלקחת. כושר ההחזר הוא למעשה פועל יוצא מסך ההכנסות של הלווה בניכוי אומדן ההוצאות שלו. אם מדובר בזוג הלוקח הלוואה, יחושבו לצורך זה הכנסותיהם של השניים.

טופס מש"ח - הטופס שבעזרתו מדווחים הקונה והמוכר לשלטונות המס על עסקת הנדל"ן שבוצעה תוך פרק זמן הקבוע בחוק.

תכנית מתאר ארצית - התכנית הכוללת של כל מדינת ישראל והיא כוללת כבישים, ייעוד קרקע, הקמת ישובים חדשים או הרחבתם וכדומה.

תכנית מתאר מחוזית - התוכנית המקיפה של המחוז הכוללת פיתוח שטחים בתחום המחוז, תחבורה, כבישים פנימיים, אזורי תעשייה ועוד.

תכנית מתאר מקומית - תוכנית כללית בישוב עצמו הקובעת היכן יוקמו בניינים רבי-קומות, בתים פרטיים, מוסדות ועוד.

מדד הדיור - זהו מדד המשקף את התייקרות מחירי הדיור או את הוזלתם.

מדד המחירים לצרכן - זהו מדד המשקף את השינוי בסל הצריכה של משפחה ממוצעת ואליו צמודים בדרך כלל המשכנתאות השקליות. מדד זה מתפרסם בכל חודש ב-15 בו כאשר בשבועיים שלאחר מכן מודיע נגיד בנק ישראל בדרך כלל אם יעלה, יוריד או לא ישנה את הריבית במשק.

חוק מס בולים - על פי החוק יש לבייל את המשכנתא כאשר גובה תשלום הביול הוא 4 אלפיות מסכום ההלוואה המוחזר, כלומר, הקרן כולל הריבית. 4 האלפיות נקראות 4 פרומיל. את התשלום גובה הבנק ומעביר לשלטונות המס. המס בוטל בשנת 2005.

יפוי כח - מסמך עליו חותם אדם ומאשר כי הוא נותן לאדם אחר, בדרך כלל לעורך דין, לבצע פעולות בשמו.

לוח שפיצר - לוח סילוקין המעריך את ההחזר החודשי הקבוע של אותה משכנתא הנלקחת בהתאם לסכום ולפרק הזמן המבוקשים.

בעלות על נכס - הזכות להחזיק בנכס ולעשות בו ככל העולה על רוחך במסגרת החוק.

מס רכישה - מס המוטל על רוכש הנכס וסכומו משתנה בהתאם למחיר הנכס, סוג הנכס ומספר הנכסים שבידי הקונה.

מס שבח - מס המוטל על רווח הון הנגזר מההפרש בין מחיר הקניה למחיר המכירה של הנכס.

דרגה שנייה - הלוואה נוספת לנכס שכבר נלקחה עבורו הלוואה ראשונה.

פארי פאסו - שעבוד נכס אחד לשני גורמים, כך שבמידה וימומש הנכס, כל צד יקבל את החלק היחסי מהמימוש בהתאם לחלקו בהלוואה.

בר-רשות - גוף משפטי או אדם פרטי המחזיק במקרקעין ועושה בהם שימוש באישור בעל הנכס. לבר-הרשות ניתנת ההרשאה לעשות שימוש בנכס, אבל אין לו זכויות או חזקה עליו.

דמי הסכמה - התשלום שמשלם חוכר כדי להעביר את הזכויות בנכס.

דמי היוון - סך כל התשלומים העתידיים למנהל מקרקעי ישראל עבור התקופה שנשארה לחכירה או לגבי כל התקופה בתשלום מראש וחד-פעמי.

דמי היתר - סכום כסף המשולם למנהל על מנת לקבל אישור למימוש זכויות בקרקע שלא ניתנו עד עתה.

בר-רשות - גוף משפטי או אדם פרטי המחזיק במקרקעין ועושה בהם שימוש באישור בעל הנכס. לבר-הרשות ניתנת ההרשאה לעשות שימוש בנכס, אבל אין לו זכויות או חזקה עליו.

דמי הסכמה - התשלום שמשלם חוכר כדי להעביר את הזכויות בנכס.

דמי היוון - סך כל התשלומים העתידיים למנהל מקרקעי ישראל עבור התקופה שנשארה לחכירה או לגבי כל התקופה בתשלום מראש וחד-פעמי.

דמי היתר - סכום כסף המשולם למנהל על מנת לקבל אישור למימוש זכויות בקרקע שלא ניתנו עד עתה.

מינוף - שימוש בכסף של הבנק או של כל גוף אחר לרכישת נכס וכדומה.

נכס מניב - נכס המושכר ומייצר הכנסות לבעליו. לדוגמא, הדירה בבאר-שבע שהמשכנתא כבר שולמה עליה והמניבה לבעליה מדי חודש את סכום השכירות. כנ"ל לגבי בעלות על חנות, משרד וכן כל נכס נדל"ני אחר.

ריבית פריים - הריבית הבנקאית הבסיסית ממנה נגזרות הריביות האחרות.

ריבית פיגורים - ריבית אותה גובה הבנק במידה והלווה לא משלם את התשלומים בזמן הקבוע.

ת. ב. ע - תכנית בניין ערים. תכנית של כל עיר לגבי השטחים שבתחומה, בה מפורט היכן ניתן לבנות בניינים, היכן בתים פרטיים וכדומה.

שטר מכר - שטר המונפק על ידי רשם המקרקעין ומעיד על עצם העברת הזכויות מגוף אחד למשנהו.

ערבות לפי חוק המכר - ערבות של הבנק המלווה את פרוייקט המגורים לתשלומי הרוכשים במידה והקבלן פושט את הרגל.

אישור עקרוני - הודעה מהבנק למשכנתאות שקיבלת את האישור להלוואה שביקשת. חשוב לציין כי מדובר באישור ראשוני ובלתי מחייב.

זיכרון דברים - הסכם ראשוני הנחתם בין המוכר לקונה עד לחתימת החוזה ביניהם בצורה מסודרת באמצעות עורכי דין של הצדדים. לזיכרון הדברים יש תוקף ממש כמו לחוזה לכל דבר ועניין.

אחוזי בניה - שטח הנכס שמותר לבנות על מגרש. השטח שמותר לבניה נמסר באחוזים ביחס לפני שטח הקרקע עליו נבנה הנכס. את הנתונים מקבלים מהוועדה לבניין ערים באזור הבניה.

פרצלציה - חלוקה מחדש של מגרש משותף לחלקות המיועדות לבניה.

מחיר הכסף - לכסף יש מחיר כאשר אתה לווה אותו ובבואך לבצע השקעה, אל תתעלם ממחיר זה.

נחלה - קרקע חקלאית שבתוכה יש מגורים ושטח חקלאי לעיבוד.

ארנונה - מס שמשולם לעירייה או לרשות המקומית עבור שירותים שמקבל האזרח מאותה רשות.

שינוי יעוד מגרש - שינוי של מטרת החכירה הראשונית. לדוגמא, אם חכרת מגרש לבניית בניין מגורים ועכשיו אתה מבקש להקים במקום בניין משרדים, עליך לדאוג לשינוי יעוד.

שינוי יעוד מגרש - שינוי של מטרת החכירה הראשונית. לדוגמא, אם חכרת מגרש לבניית בניין מגורים ועכשיו אתה מבקש להקים במקום בניין משרדים, עליך לדאוג לשינוי יעוד.

היטל השבחה - התשלום שתשלם לרשות המקומית מעליית ערך הנכס לאחר שקיבלת אישור להגדיל את אחוזי הבנייה או במידה וקיבלת אישור לשינוי היעוד בקרקע. ההיטל עומד על כמחצית ערך ההשבחה. לדוגמא, אם רכשת מגרש חקלאי וקיבלת אישור לשנות את ייעודו ולהפוך אותו מחקלאי לשטח שמותר לבנות עליו בניין, תשלם היטל השבחה בגובה כמחצית מההפרש בין מחיר המגרש החקלאי לבין מחירו של המגרש שמותר לבנות עליו בניין.

הון עצמי - המקורות הכספיים שלך ללא הלוואות. כלומר, כל הכסף שיש לך לרכישת הנכס לפני קבלת הלוואה כלשהי.

חוזה פאושלי - חוזה בין בעל מקצוע ליזם או קבלן בו אין כמויות ומחירי יחידה לכל עבודה אלא מחיר אחד הכולל את כל העבודה.

בנק מלווה - בנק המלווה פרוייקט נדל"ן ומעניק לקבלן או לחברת הבנייה סל שירותים פיננסיים הכולל ערבויות לרוכשים, כספים להקמת הפרוייקט ואשראי בהתאם לצורך.

בניה רוויה - בניה של בתים על קומות.

בניה נמוכה - בתים פרטיים עד 2 קומות, וילות, קוטג'ים וכיוצא בזה.

שחלוף - עסקה בה אתה מוכר דירה אחת כדי לרכוש אחרת, טובה יותר עבורך. במקרה זה תהיה פטור מתשלום מס שבח.

דו"ח אפס - דו"ח הנערך על ידי שמאי מקרקעין. בדו"ח יתאר השמאי את מצבו של הנכס מבחינה כלכלית פיננסית.

טופס 4 - טופס הניתן בשלב בו הסתיימו עבודות הבניה והבית מוכן לאכלוס. הטופס דרוש כדי לבקש ולקבל חיבור של חשמל מחברת חשמל, מים וכדומה.

טופס 4 - טופס הניתן בשלב בו הסתיימו עבודות הבניה והבית מוכן לאכלוס. הטופס דרוש כדי לבקש ולקבל חיבור של חשמל מחברת חשמל, מים וכדומה.

דייר מוגן - דייר שחוק הגנת הדייר חל עליו. חוק הדיור אינו מרשה להעלות את השכירות לדייר, לא מאפשר לפנות אותו ועוד.

הוצאות פתיחת תיק - סכום כסף שהבנק גובה עבור הכנת המסמכים לבקשת ההלוואה.

רשם המשכונות - מופקד על ידי משרד המשפטים לרשום את משכון הנכסים.

© כל הזכויות שמורות

אין להשתמש בחומר הנ"ל כולו או מקצתו מחוץ לאתר סודות ללא קבלת אישור בכתב מצביקה ברגמן.

הטיפים והעצות הם להשכלה כללית בלבד ואינן באות במקום יעוץ מקצועי.